ACCEPT
Location
Branches

®SAFR – הערכה שיטתית למעכבי בערה

מה היא ®SAFR?

®SAFR היא מתודולוגיה למדידת פרופיל הקיימוּת של מעכבי בערה ספציפיים על בסיס שימושם. ®SAFR  מספקת הערכה קפדנית של מעכבי בערה ביישומיהם, ובכך מאפשרת למשתמשי הקצה לבחור את המוצר בר-הקיימא ביותר לשימוש שהם מייעדים לו. אי לכך, ®SAFR מחויבת לניהול בר קיימא של כימיקלים החל משלב תכנון המוצר.

מדוע ®SAFR ?

מעכבי בערה מאפשרים לחומרים שהם דליקים מטבעם לעמוד בדרישות מחמירות של בטיחות אש. החל בחומרים אלקטרוניים יומיומיים ועד לפלסטיקה בכלי תעופה ומושבים בבתי קולנוע, חומרים בעלי תכונות עיכוב בערה מהווים חלק חיוני בחיים מודרניים ובטיחותיים. ואולם, אל לבטיחות האש לפגוע בבטיחות לבריאות האדם והסביבה: זה המקום שבו מתבטא הערך המוסף של ®SAFR .

האתגר שעמד בפנינו בפיתוח ®SAFR היה: האם ניתן לפתח שיטה שתהיה מספיק ברורה למעקב, שבה ניתן יהיה לתגמל את מעכב הבערה המוצלח ביותר על בסיס הביצוע שלו, תכונותיו האינהרנטיות, ורמת החשיפה הפוטנציאלית לאדם ולסביבה בזמן השימוש? אנחנו מאמינים ש- ®SAFR עונה לצרכים של משתמשי הקצה ומספקת שיטה פשוטה ומדעית המתייחסת מעבר להיבטים הרגולטורים.

איך עובדת מתודולוגית ה- ®SAFR ?

®SAFR מאפשרת את מדידת פרופיל הקיימות של מעכבי בערה עבור שימושם המיועד. באמצעות שימוש בנתונים המדעיים העדכניים ביותר,®SAFR ממליצה על שימוש במעכב הבערה המתאים למוצר מסוים, וכשיש צורך – החלפתו במעכב בערה אחר בעל פרופיל קיימות מועדף.

בשילוב קריטריונים מקובלים להגדרת סיכונים של חומרים עם רכיב חשיפה לאדם ו/או לסביבה, ®SAFR מעריכה את פוטנציאל הסיכון בזמן השימוש.

הערכת החשיפה של ®SAFR מבוססת על מדידה כמותית של נדידה מואצת של מעכב הבעירה מהחומר אליו הוא מוחדר. המדידה תתבצע עבור צורות נדידה שונות שיכולות לגרום לפליטות פוטנציאליות: נדידה לפני השטח (blooming), זליגה למים (leaching) או נידוף. ההערכה של ®SAFR עבור מעכב בערה נתון מובילה לזיהויים של:

  1. שימושים מומלצים, קבילים או שאינם מומלצים, או
  2. סיכונים שאינם קבילים, ובמקרה כזה יש לאתר חלופות

כיצד ניתן לקבל מידע נוסף על ®SAFR ?

מידע נוסף על ®SAFR נמצא באתר www.safrworks.com וכמו כן ניתן לקבל מידע נוסף על ידי פניה ל-כיל מוצרים תעשייתיים (ICL-IP)  ב[email protected]