ACCEPT
Location
Branches

טופס בקשת תרומה/חסות מחברת כיל עד 10,000 ש"ח

הנחיות כלליות:

יש למלא את השאלון בשלמותו לרבות הנספחים.

על מנת שנוכל לטפל בבקשה באופן המיטבי, אנא לשלוח את הבקשה באמצעות הטופס המקוון.

יובהר כי אין במילוי השאלון מצדו של המבקש כדי לחייב את החברה בהענקת תרומה כלשהי.

פרופיל העמותה:

 

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים הבאים (קבצי PDF בלבד):

 
 
מובהר כי אין בהגשת טופס בקשה זה והמסמכים הנוספים הנדרשים כמפורט לעיל בכדי לחייב את החברה בהענקת תרומה/חסות מכל סוג שהוא.
 
כמו כן, אין החברה מתחייבת להמשיך ולממן/לתמוך בעמותות אשר קיבלו בעבר מימון/תמיכה מחברה. כל בקשה שתוגש בהתאם לדרישות מסמך זה, תיבחן באופן פרטני ונפרד מכל תמיכה קודמת של החברה (אם הוענקה בעבר), בהתאם למדיניות התרומות ושיתופי הפעולה של החברה.