ACCEPT
Location
Branches

טופס בקשת תרומה/חסות מחברת כיל מעל 10,000 ש"ח

הנחיות כלליות:

יש למלא את השאלון בשלמותו לרבות הנספחים.

על מנת שנוכל לטפל בבקשה באופן המיטבי, אנא לשלוח את הבקשה באמצעות הטופס המקוון.

יובהר כי אין במילוי השאלון מצדו של המבקש, כדי לחייב את החברה בהענקת תרומה כלשהי.

פרופיל העמותה:

 
 

פרטים על תקציב העמותה

 
 
 

מטרות העמותה ותכנית הפעולה


יש לענות בעמודות הייעודיות - אין לצרף מסמכים נוספים מעבר למבוקש.
 

הישגים, מדידה והערכה

 
 

מעורבות גורמים נוספים בפעילות העמותה

 
 

התרומה/החסות של כיל בתכנית

 

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים הבאים (קבצי PDF בלבד):

 
 
מובהר כי אין בהגשת טופס בקשה זה והמסמכים הנוספים הנדרשים כמפורט לעיל בכדי לחייב את החברה בהענקת תרומה/חסות מכל סוג שהוא.
 
כמו כן, אין החברה מתחייבת להמשיך ולממן/לתמוך בעמותות אשר קיבלו בעבר מימון/תמיכה מהחברה. כל בקשה שתוגש בהתאם לדרישות מסמך זה, תיבחן באופן פרטני ונפרד מכל תמיכה קודמת של החברה (אם הוענקה בעבר), בהתאם למדיניות התרומות ושיתופי הפעולה של החברה.