ACCEPT
Location
Branches

חינוך למצוינות

פרויקט "יש לנו כימיה"
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע, חברת כיל והפיקוח על הוראת הכימיה במשרד החינוך מקיימים זו השנה השמינית ברציפות פרויקט מיוחד לעידוד לימודי הכימיה. הפרויקט חושף בפני תלמידים נושאים הקשורים ביישומי הכימיה בחיי היומיום ובתעשייה.
פרויקט זה מציג בפני הדור הצעיר את חשיבותה של הכימיה ותרומתה לאנושות, מאפשר לפתח מיומנויות בתחום המדע, מעודד יצירתיות ונותן ביטוי לכישורים וכישרונות מגוונים. בנוסף, הפרויקט מאפשר עיסוק בדילמות הקשורות לכימיה ולחברה בעידן המודרני.
מתנדבים מכיל בתפקידים שונים משמשים כמרצים, שופטים וחברים בוועדת ההיגוי של הפרויקט. תרומתה של כיל לפרויקט 550,000 ₪ .

פרויקט "שגרירי רוטשילד"
כיל בשיתוף עם ארגון שגרירי רוטשילד בתכנית מנטורים לסטודנטים מהדרום. ארגון שגרירי רוטשילד עוסק בפיתוח המצוינות האישית והחברתית של סטודנטים, על מנת לקדמם למיצוי הפוטנציאל האישי, האקדמי והתעסוקתי, תוך מחויבות ועשייה חברתית מקצועית.
כחלק מתפיסה כוללת של תמיכה בקהילה, חינוך למצוינות ולסיוע לסטודנטים, 16 בכירים בכיל ישמשו כמנטורים לסטודנטים מדרום הארץ. מטרת התוכנית להכשיר ולחשוף את הסטודנטים הצעירים לסביבת עבודה מקצועית בתחום לימודיהם.
תפקיד המנטור בפרויקט לשתף את השגריר בניסיונו העשיר, לסייע לו בהתמודדות עם דילמות וצמתי החלטה מרכזיים ולחבר בין לימודיו התיאורטיים לעולם המקצוע הפרקטי.