ACCEPT
Location
Branches

יוזמות סביבתיות

השקעה

בשנת 2012 השקיעה כיל כ-155 מיליון דולר בפרויקטים למען הגנת הסביבה ובכלל זה, השקעה של 78 מיליון דולר בנכסים מוחשיים.

פרויקט השבת המלח

בשנת 2012 חתמה כיל על הסכם עם ממשלת ישראל המסדיר את פרויקט השבת המלח ומימונו. הפרויקט נועד לספק פתרון לקיבוע מפלס המים בבריכה מספר 5 של מפעלי ים המלח, והוא מבוסס על פינויָם של 20 מיליון טונות מלח בשנה והעברתם לאגן הצפוני של ים המלח. במסגרת הפרויקט אף יוגבהו ויחוזקו הסוללות המקיפות את הבריכה. פינוי המלח יביא לשמירה על מפלס מים קבוע, יגן על עתידם של המלונות הממוקמים על גדות בריכה מספר 5 ויקדם את פיתוח האתרים התיירותיים באזור.
סבב הפינוי הראשון יחל ב- 2015. הפרויקט יארך 15 שנים ויבוצע על ידי מפעלי ים המלח בעלות כוללת של כ- 7 מיליארד שקלים; מתוכם תישא כיל ב- 80% מהעלויות. הפרויקט צפוי להעסיק מאות עובדים באופן ישיר וליצור מקומות עבודה ליותר מ-1,000 תושבים בנגב.

דיאלוג עם הקהילה

כיל נוקטת כל העת בצעדים הממוקדים בצמצום, בקרה וניהול הסיכונים סביבתיים הנובעים מפעילותה. מאמצינו בתחום זה כוללים דיאלוג מתמשך עם מחזיקי עניין רבים, ובהם רשויות אזוריות וארציות, עובדים, ספקים ולקוחות. במסגרת זו, יזמה כיל את הקמת שלושה פורומים קהילתיים בהם משתתפים מנהלי המפעלים, המועצה התעשייתית רמת חובב וחברי קהילה נוספים.

בית ספר ללימודי קיימות (Sustainability)

כיל משתתפת במימון הקמת הפקולטה למדעי קיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה. תרומתנו לפרויקט תסתכם בכ-7.5 מיליון ש"ח.

הגנה על חיי הבר

אנו מאמינים בהגנה על חיי הבר ועל מינים הנמצאים בסכנת הכחדה באזורים שבהם אנו פועלים. נכון להיום, מממנת כיל פרויקט רב-שנתי בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, פרויקט שבזכותו עלה במידה ניכרת מספרם של הנשרים ושל דורסים אחרים במדבר הנגב. הפרויקט כולל חלוקת מזון איכותי ונקי מרעלים לנשרים ולרחמים; ניטור אוכלוסיית הנשרים והרחמים; וכן חינוך והסברה לשימור העופות הדורסים. בנוסף, תומכת כיל בתוכנית המכוונת להשבת הראם הלבן לנגב, החברה משתפת פעולה עם רשות הטבע והגנים לבניית תוכניות העשרה בנושא תעשייה וסביבה, ומתחזקת את הדרכים המובילות לשמורות הטבע ולאזורי נוף במדבר הנגב.

יוזמות סביבתיות נוספות

כיל מנתבת את צעדיה בפיתוח מוצרים חדשים תוך שילוב בין קריטריונים סביבתיים לשיקולים מסחריים ותפעוליים באמצעות מערכת דירוג הנקראת 'המדד הירוק' שפיתחה החברה. בנוסף, משקיעה החברה השקעה ניכרת בשיקום אתרי הכרייה שלה.