ACCEPT
Location
Branches

שיתופי פעולה עם הקהילות הבדואיות

כיל נוקטת בגישה יזומה ואקטיבית לחיזוק והעצמת הקהילות שבתוכן היא פועלת. אנו מגלים עניין מיוחד בקהילות הבדואיות המתגוררות בסמוך למפעלינו בנגב, קהילות הרואות בכיל גורם תומך הפועל לשיפור איכות חייהן בתחומי החינוך והגנת הסביבה, גם בהווה וגם בדורות הבאים. בשנת 2012 הסתכמה ההשקעה שלנו בפעילויות הסיוע לקהילה הבדואית בכ- 1.5 מיליון ש"ח.

באותה שנה הרחבנו את תמיכתנו ופעילותנו ביישובי הפזורה הבדואית בנגב והקמנו מועדוניות ברהט. בנוסף, הגשנו סיוע משמעותי בתחום החינוך היסודי והעל-יסודי, תוכניות העשרה לנוער ופיתוח מנהיגות. בין השאר, תמכה כיל גם ביוזמות סביבתיות שהגיעו מהשטח כגון: יוזמה לפיזור מתקני איסוף אשפה מיוחדים ותוכניות חינוך סביבתי. בנוסף, סייעה כיל לאוכלוסיית הבדואים הסובלים מלקויות התפתחותיות על ידי תמיכה בתוכניות חלוציות של בית איזי שפירא.