ACCEPT
Location
Branches

שלב 2: פיתוח מוצרים

אינדקס קיימוּת לפיתוח מוצרים

בהתאם למחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא, כמו גם למאמציה לצמצם את ההשפעה הסביבתית לכל אורך שרשרת הערך, כוללת החברה קריטריונים סביבתיים ובריאותיים במסגרת ניתוח המוצרים שלה כבר בשלב הפיתוח הראשוני. קריטריונים אלו משמשים יסוד לאינדקס קיימוּת, אשר לאורו מבוצעים הערכה ודירוג של כל מוצר, בהתאם לפרמטרים מוגדרים. על בסיס תוצאות אלה מתבצעים שינויים בתהליך הפיתוח של המוצרים.

הקריטריונים הבריאותיים והסביבתיים משולבים, לצד קריטריונים מסחריים ותפעוליים, כבר בשלב הפיתוח. כל המוצרים המצויים בפיתוח עוברים מבחנים מחמירים במטרה להגדיר את תכונותיהם הפיזיקליות, את יעילותם, את מידת רעילותם לאדם ולסביבה, ועוד.

על מנת להטמיע את הקריטריונים הבריאותיים והסביבתיים פיתחה כיל מוצרים תעשייתיים אינדקס קיימוּת עבור מוצרים בפיתוח. על-פי אינדקס זה, כל מוצר עובר הערכה ומקבל ציון במסגרת תהליך הפיתוח בהתאם לפרמטרים מוגדרים. שינויים מוכנסים בתהליך הפיתוח בהתאם לתוצאות.

במסגרת אינדקס הקיימוּת נשקלת השפעת המוצר לאורך מחזור חייו. האינדקס בוחן את המוצר בכל התחומים, החל בחומרים וחומרי הגלם המשמשים במוצר, עבור בשימוש בממיסים (סולבנטים) בתהליך הסינתזה, ועד לפסולת הנוצרת במסגרת התהליך. המטרה היא לפתח מוצרים שעשויים מחומרים בעלי משקל מולקולרי גבוה, כך שהמולקולות הן גדולות מדי מכדי לחדור ממברנות ביולוגיות, מה שמצמצם את הסיכוי לספיגתם של החומרים על-ידי אורגניזמים ולהצטברותם לאורך שרשרת המזון. יתרה מכך, הוגדרו מספר תכונות המהוות "תמרור עצור". פיתוחם של מוצרים המציגים מאפייני "תמרור עצור" מופסק והמוצרים אינם עוברים לשימוש מסחרי.

במגזר המוצרים התעשייתיים של כיל משמש אינדקס הקיימוּת ככלי יומיומי במסגרת פיתוח מוצרים. פרמטרים שונים של האינדקס נבדקים לאורך תהליך הפיתוח. במידה שהציון הסופי נמוך מן הנדרש, יש לבצע שינויים מתאימים על מנת לשפר את הציון ולהמשיך בפיתוחו של המוצר.

בכוונת החברה להכניס את האינדקס לשימוש בכל מגזרי כיל. יש לציין כי ניהול אחראי של המוצר (Product Stewardship) כפוף לרגולציה בכל האזורים שבהם פועלת כיל, וכי חברות הקבוצה עוקבות מקרוב אחר ההתפתחויות הרגולטוריות הרלוונטיות.