Location
Branches

אנשי קשר בנושאים סביבתיים

לתלונות בנושא מפגעים סביבתיים יש לפנות לממונה הסביבה המפעלי:

מיטל ליאון – ראש מערכת איכות הסביבה, כיל ים המלח

טלפון: 052-7929474 מייל: Meital.Leon@icl-group.com

ולרי קרול – מנהל איכות סביבה והבטחת איכות, מגנזיום ים המלח

טלפון: 052-4708956 מייל: Valeri.KROLL@icl-group.com

ערן כהן – רמ"ח איכות הסביבה, ברום-כלור ים המלח

טלפון: 052-7929764 מייל: Eran.Cohen@icl-group.com

פרידה פישלר – ממונה על הניהול הסביבתי, דשנים וחומרים כימיים בע"מ

טלפון:  050-3910096 מייל: Frida.fishler@icl-group.com

שלי סלע – מנהלת מערך איכו"ס, תרכובות ברום

טלפון: 054-3899219  מייל: Shelly.Sela@icl-group.com

עבד אלבז – מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה, פריקלאס

טלפון: 08-6566147 נייד:052-4709941 מייל: abbed.elbbaz@icl-group.com

נדב בלוך – מנהל איכות הסביבה, כיל רותם

טלפון:  052-3933814 מייל: Nadav.Bloch@icl-group.com