ACCEPT
Location
Branches

בטיחות וגהות

פעילות הייצור התעשייתי בכלל, ובתעשיית הכימיקלים בפרט, מחייבת נקיטה באמצעי זהירות מיוחדים על מנת לשמור על סביבת עבודה בטוחה ובריאה. חלק ממוצריה של כיל, חומרי הגלם שבהם נעשה שימוש ותהליכי הייצור עלולים להיות כרוכים בסיכון משמעותי במקרה של חריגה מתקני הבטיחות המקצועיים הנדרשים או מאמצעי הבטיחות והגהות המתחייבים.

כיל הציבה לעצמה יעד של אפס תאונות עבודה בכל מפעליה בעולם. על מנת להבטיח את בטיחותם של עובדיה ושל מבקרים אחרים במפעליה, כיל מצייתת לתקני בטיחות ובריאות תעסוקתיים מחמירים, הקבועים בחקיקה ובתקינה מקומית ובינלאומית. כיל משקיעה משאבים ניכרים בהכשרה ובליווי מקצועי, כמו גם באמצעי בטיחות נוספים, בכדי לשפר בהתמדה את הבטיחות והבריאות בעבודה ולמנוע תאונות. בין 2012 ל-2016, צמצמה החברה ב-21% את מספר התאונות של כלל העובדים (עובדי חברה+עובדי קבלן).

על מנת להבטיח התמקדות מתמדת בבטיחות, הוטמעה תכנית אכיפה בכלל אתרי החברה, ומתקיימות באופן סדיר ביקורות פנימיות וחיצוניות על מנת לוודא את התאימות להוראות החוק ולתקנות הפנימיות של החברה. על מנת להמשיך ולחזק את המודעות לנושא, פועל בחברה מרכז מצוינות לבטיחות, פורום כלל ארגוני שתפקידו לבחון את מדיניות הבטיחות של החברה ולטפח ולקדם את יישומם של נהלים ופעילויות מיטביות בכל רחבי החברה. בין השאר, כוללות תכניות הבטיחות הפרואקטיביות שלנו את "בטיחות בשגרה" (Safety by Routine), "בטיחות מבוססת התנהגות" (Behavior-Based Safety) וכן אמצעים ותכניות הכשרה נוספים לשיפור הביצועים בתחום.

מדיניותה של כיל בתחום הגיהות, הבריאות והבטיחות התעסוקתית כוללת, בין היתר:

  • יצירת רמה גבוהה של מודעות לבטיחות וגהות בקרב העובדים, נותני השירותים והאורחים במפעלינו, וכן אצל הספקים, המובילים והלקוחות של החברה.
  • הטמעת נהלי בטיחות מתקדמים, קיום תהליך להסמכות, הדרכות ומניעת תאונות.
  • הדרכה והכשרת עובדים במרכז ההדרכה הכללי של החברה להעמקת המקצוענות, הידע והמוכנות.
  • מערך ניטורי גיהות סביבתית-תעסוקתית באזורי העבודה בכל המפעלים ברחבי העולם.
  • הערכת סיכונים גיהותיים ומניעת חשיפה של עובדים במפעלים למוצרים ולתהליכים מסוכנים.
  • ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים, והפעלת מערך רפואה תעסוקתית ורפואה מונעת לעובדים במפעלי החברה בשיתוף פעולה עם בתי חולים ומומחים בתחום.

 

ראו פרטים נרחבים בנושא בע"מ 134-139 של דוח האחריות התאגידית ל-2016.