Location
Branches

דוחות אחריות תאגידית

במהלך העשור האחרון, כאשר כיל גדלה והפכה לאחת מחברות הכימיקלים המובילות בעולם, חלה במקביל העמקה והרחבה של תפיסת האחריות התאגידית שלה. תהליך זה הוביל לעלייה משמעותית בפעילות הסביבתית, החברתית והקהילתית של החברה, וחשוב מכך, הביא להפנמת מחויבות המהווה נר לרגליה בחיי היומיום.

כחלק ממחויבות החברה לשקיפות בסוגיות של קיימות ואחריות תאגידית, החלה החברה להוציא לאור מידי שנה דוחות אחריות תאגידית מקיפים בהתאם להנחיות ארגון  ה – GRI –  Global Reporting Initiative . הדוח מקיף את כלל מתקני החברה וכלל פעילותה הגלובלית בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

לחצו כאן לצפייה בדוחות האחריות התאגידית של כיל: