Location
Branches

דוחות אחריות תאגידית

במהלך העשור האחרון, גדלה כיל והפכה לאחת מחברות הכימיקלים המובילות בעולם, במקביל חלו שינויים במודעות החברה לאחריות התאגידית והיא הלכה והעמיקה. תהליך זה הוביל לעלייה משמעותית בפעילות הסביבתית, החברתית והקהילתית של החברה, וחשוב מזה, הוא הביא להפנמת מחויבות המהווה נר לרגליה בחיי היומיום.

כחלק ממחויבות החברה לשקיפות בסוגיות של אחריות תאגידית (Corporate Responsibility, CR), החלה החברה להוציא לאור מידי שנה דוחות אחריות תאגידית מקיפים בהתאם לקווים המנחים של ה – GRI –  Global Reporting Initiative .הדוח מקיף את כל מתקני החברה וכן את פעילויותיה ברחבי העולם בנושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

לחצו כאן לצפייה בדוחות האחריות התאגידית של כיל: