ACCEPT
Location
Branches

דוחות קיימות

במהלך העשור האחרון, כאשר כיל גדלה והפכה לאחת מחברות הכימיקלים המובילות בעולם, חלה במקביל העמקה והרחבה של תפיסת האחריות התאגידית שלה. תהליך זה הוביל לעלייה משמעותית בפעילות הסביבתית, החברתית והקהילתית של החברה, וחשוב מכך, הביא להפנמת מחויבות המהווה נר לרגליה בחיי היומיום.

כחלק ממחויבות החברה לשקיפות בסוגיות של קיימות ואחריות תאגידית, החברה מפרסמת מידי שנה דוח אחריות תאגידית מקיף בהתאם להנחיות ארגון  ה – GRI –  Global Reporting Initiative . הדוח מקיף את כלל מתקני החברה וכלל פעילותה הגלובלית. דוח זה מפרט בהרחבה על מדיניות, יוזמות, יעדים כמותיים וביצועים בכל אחד מתחומי הקיימות הרלוונטיים: סביבה, בטיחות, אחריות על חיי המוצר, מוצרים ברי קיימא, אתיקה עסקית, העסקה הוגנת ומגוונת, תרומה קהילתית ועוד.

 להלן דוחות האחריות התאגידית השנתיים של כיל שפורסמו עד כה (גרסה עברית):

 

 בנוסף, בכל שנה אנו מדווחים על פליטות גזי חממה של הארגון ועל מאמציו בתחום שינוי האקלים לארגון ה-CDP (Carbon Disclosure Project), ארגון ללא מטרות רווח הפועל להפחתת הפליטה הגלובאלית של גזי החממה. ה-CDP מקובל בעולם כארגון המוביל בבחינה ודירוג ההתמודדות של העסקים הגלובליים עם שינויי האקלים. כיל זוכה להכרה מתמשכת במאמציה ע"י ה-CDP המתבטאת בציונים גבוהים בדירוג ה-CDP השנתי. לפרטים נוספים ראה ע"מ "שינויי אקלים" באתר זה.

להלן ה-CDP השנתיים של כיל שפורסמו עד כה (זמינים באנגלית בלבד):