ACCEPT
Location
Branches

היבטים רגולטורים

כיל דבקה במדיניות בלתי מתפשרת של ציות מלא לדרישות כל חוק רלוונטי, לרבות הנחיות, תקנות, אמנות ותקנים. מדיניות החברה קובעת כי מתקנים אשר לא יעמדו בתנאי החוק בצורה ברורה – תופסק פעילותם.

כחברה הפועלת בתחום הכימיקלים, נדרשת כיל לעמוד בשורה של תקנות וחוקים החלים על כל מחזור חיי המוצר. בין השאר עליה לעמוד בחוקים המיועדים להגנה על בריאות העובדים והציבור, חוקים המסדירים את תעשיית הכימיקלים – כגון סיווג, אריזה ותיוג – מתן מידע על בריאות ובטיחות למשתמשים ולעובדים בצורת גיליונות בטיחות לטיפול במוצר (SDS) או מסמך דומה, וכן רישום כימיקלים לצורך מכירה במדינות שבהן דרישה זו רלוונטית.

אחד מחוקים אלו הוא REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals Regulation, באירופה. החברות שלנו עומדות באופן מלא בחוק והשלימו את הליכי הרישום של 125 כימיקלים עד לתאריכי היעד ב-2010 וב-2013. החברה גם פעלה במעמד של "נרשם מוביל" (Lead Registrant) והגישה לרישום 31 חומרים מובילים.

נוסף על כך אנו מקפידים על תקנות וכללים ספציפיים החלים על תחומי פעילותנו באופן ישיר או עקיף דרך לקוחותינו, ובהם תקנות הקשורות לרכיבי מזון וקוסמטיקה, השפעה סביבתית (אוויר, מים וקרקע) וכן חוקים בתחום מיחזור המוצר בסוף חייו (ציוד אלקטרוני וחשמלי, פלסטיק וכו').

בנוסף, בחברה פועל מרכז מצוינות "כילי" גלובלי לרגולציה ובטיחות המוצר, שתפקידו לוודא שהחברה עומדת בחוקים הנ"ל ולטפח ולקדם את יישומם של נהלים ופעילויות מיטביות בכל רחבי החברה.

עם השנים הולכות הדרישות הרגולטוריות ומחמירות בעולם כולו. כיל עושה שימוש בטכנולוגיות המתקדמות והישימות ביותר מבחינה כלכלית כדי לעמוד בהן.