ACCEPT
Location
Branches

שינוי אקלים

כיל התקדמה בצעדי ענק במאמציה להפוך לחברה המובילה בישראל ומובילה עולמית בניהול פליטות גזי החממה (GHG's) והפחתתן, כחלק מהמאבק הגלובלי בשינוי האקלים.

מאז שנת 2008 מבצעת החברה מדי שנה ניתוח וחישוב מקיפים של מצאי פליטות גזי החממה ב-57 מתקני ייצור ומשרדים מרכזיים הפזורים ברחבי העולם (המצאי כולל כמעט את כלל פעילות הייצור העולמית של כיל). במקביל מתמידה כיל במדידה ובחישוב טביעת הרגל הפחמנית (Carbon Footprint – CFP) של מוצריה, מיזם הכולל כעת כ-60 מוצרים מובילים. התחשיבים מבוצעים בהתאם לתקן המוביל PAS 2050, והם מגובים ונבחנים על ידי מומחים חיצוניים

בכל שנה אנו מדווחים על פליטות גזי חממה של הארגון ועל מאמציו בתחום שינוי האקלים לפרויקט דיווח הפחמן (ה-CDP), ארגון ללא מטרות רווח הפועל להפחתת הפליטה הגלובאלית של גזי החממה. עבור הדוח לשנת 2017*, כיל זכתה בציון השני בטיבו בדירוג ה-CDP, A-. הציון ל-2017 הינו הציון השני בטיבו מבין יצרני הדשנים בעולם, והגבוה ביותר לחברה ישראלית (במשותף עם חברה נוספת). בשנת 2014 כיל אף נכללה בתוך אינדקס ה-CPLI של ה-CDP, רשימה מצומצמת של חברות המצטיינות במיוחד בהפחתת הפליטות ומיתוג שינוי האקלים. יש לציין כי כיל היא החברה הישראלית היחידה עד כה שנכללה ברשימת ה-CPLI האקסקלוסיבית. כלל דיווחי ה-CDP של כיל זמינים בעמוד "דוחות קיימות" באתר זה.

בנוסף, אנו גאים להימנות עם אחת החברות הראשונות בארץ המדווחות על פליטת גזי חממה מרצונן למשרד להגנת הסביבה בישראל. כיל מדווחת למנגנון הוולונטרי מאז ייסודו ב-2011, וממשיכה לדווח ולתרום מניסיונה הרחב בתחום לפיתוח מנגנון דיווח וולונטרי באמצעות דיאלוג עם נציגי המשרד.

להלן היוזמות העיקריות שננקטו עד כה וסייעו לכיל להגיע להישגיה המשמעותיים בהפחתת הפליטות:

הסבת מפעלי הייצור של כיל בישראל לשימוש בגז טבעי: גז טבעי טומן בחובו יתרונות סביבתיים רבים, וביניהם פליטה נמוכה יותר של גזי חממה לכל יחידת אנרגיה מופקת.

הגברת היעילות בצריכת האנרגיה: כיל פועלת לצמצום השימוש בטכנולוגיות ייצור בלתי יעילות; לייעול המכונות ומתקני הייצור שלה; להתייעלות בצריכת החום והקיטור; לשימוש בחום שיורי ולצמצום צריכת האנרגיה בתאורה ובמזגנים.

הפסקה או הפחתת הפליטות של גזי חממה בתהליכי הייצור: החלפת הגז SF6, אשר שימש כגז מגן בייצור המגנזיום, ב- HFC134a – גז שפוטנציאל החימום הגלובלי (GWP) שלו נמוך משמעותית מזה של SF6 – הייתה הגורם המרכזי  שסייע בהפחתת כ-75% (במונחי שווה ערך פד"ח CO2e) מפליטת גזי החממה הכוללת במפעלי מגנזיום ים המלח. בנוסף, מפעל דשנים וחומרים כימיים (דח"כ) במפרץ חיפה, הטמיע מערכת חדשנית שהביאה להפחתה של כ- 60% בפליטת החמצן הדו-חנקני (nitrous oxide) פר טון מיוצר של חומצה חנקתית.

בעזרת כלל הפעולות שתוארו לעיל, כיל הפחיתה את סך פליטות גזי החממה של אתריה בעולם ב- 25% בין השנים 2008 ו- 2016.

ראו פרטים נוספים בנושאי אנרגיה ושינוי אקלים בע"מ 109-113 של דוח האחריות התאגידית ל-2016.

* דוח 2017 של ה- CDP מתייחס לנתונים משנת 2016.