Location
Branches

מדיניות ויעדים

הנהלת כיל נוקטת בצעדים קונקרטיים על מנת ליישם את מדיניות החברה* בתחום האחריות התאגידית. הדירקטוריונים של כיל ומגזריה מינו ועדות שתפקידן לעקוב ולפקח על כל העניינים הנוגעים לסביבה, לבטיחות, לגהות ולביטחון. הועדות מלוות על ידי מומחים בתחום הרלוונטי. בנוסף, מקיימת הנהלת החברה תוכניות אכיפה ובקרה המבטיחות עמידה מלאה בדרישות החוק. מר צ'רלי ווידהאס, מנהל התפעול הראשי (COO) , משמש גם כמנהל הסיכונים הראשי של התאגיד, וממונה על כל תחומי איכות הסביבה, הבטיחות, הגהות התעסוקתית והביטחון בחברה.

בנוסף הצבנו יעדים כמותיים המסייעים לנו לזהות ולמדוד את ההשלכות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של פעילותנו. הטבלה הבאה ממחישה את העקרונות המנחים במדיניות האחריות התאגידית של החברה:

* המדיניות הנ"ל חלה גם על חברות הבנות של כיל, בניהן חברת תרכובות ברום