ACCEPT
Location
Branches

ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר

ב-2008 אימצה כיל את עקרונות ®Responsible Care, תוכנית וולונטרית של התעשייה הכימית העולמית בנושאי בטיחות וגהות סביבתית (EHS), שמטרתה להיות גורם מניע לשיפור מתמשך בתחומים אלה. אחת מאבני הדרך החשובות ביותר ב- ®Responsible Care היא הניהול האחראי של המוצר לאורך כל מחזור חייו (Product Stewardship).

בין השאר מתייחסים עקרונות אלה לזיהוי ההשלכות הסביבתיות והסוגיות הבריאותיות הכרוכות בתהליך הפיתוח של המוצר, לבדיקה והערכה של חומרים בשלב רכישת חומרי הגלם, למערך ייצור יעיל ובטוח, לסימון הולם של אריזת המוצר תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוק והתאמה לצורכי הלקוח, הפצת המוצרים, שיווק ומכירות הכוללים תוכניות הדרכה והכשרה, מדריכי מוצר ותמיכה טכנית. אנו תומכים בלקוחותינו כדי לאפשר להם למקסם את התועלת שהם מפיקים ממוצרינו ולמזער את ההשפעות המזיקות לסביבה בעת השימוש במוצרים.

להלן מספר דוגמאות לניהול אחראי זה בפעילות כיל:

פיתוח המוצר: ההיבטים הבריאותיים, הבטיחותיים, הסביבתיים והרגולטורים משולבים כחלק בלתי נפרד בתהליך הפיתוח של המוצר. כיל משקיעה השקעה ניכרת בתכנון ובפיתוח של מוצרים ובתהליכים העושים שימוש מזערי, או אף אינם עושים שימוש כלל, בחומרים מסוכנים, ומייצרים כמה שפחות תוצרי לוואי מסוכנים. בנוסף החברה אימצה את עקרונות 'הכימיה הירוקה' (Green Chemistry) של התעשייה הכימית –שמתמקדים בתכנון מוצרים ותהליכים כימיים תוך צמצום או מניעת השימוש ברכיבים מסוכנים או יצירתם.

אינדקס קיימות: מגזר כיל מוצרים תעשייתיים פיתח ומשתמש במודל כמותי ושמו "אינדקס קיימות למוצרים בפיתוח' ,שתכליתו לסייע למחלקות המו"פ לקבוע, כבר בשלב מוקדם, אם המוצר שבפיתוח עתיד להיות בר קיימא. המדד מתייחס לשיקולים הנוגעים לכלל מחזור החיים של המוצר והוא כולל מערכת דירוג, המסייעת לצוותי החוקרים להכריע בשאלה האם להמשיך בפיתוח או לא. על סמך תוצאות הדירוג וקריטריונים ל-"Go, No-Go" מתקבלת החלטה, ולעתים עולה הצורך להכין תוכנית פיתוח חלופית. בימים אלה אנו נמצאים בעיצומו של פיתוח מדדי קיימות דומים ביחידות עסקיות נוספות של כיל.

VECAP: יחידת כיל מוצרים תעשייתיים, המהווה אחד היצרנים הגדולים של מעכבי בעירה, פיתחה יחד עם שני יצרנים גדולים נוספים את תוכנית VECAP, תכנית התנדבותית לצמצום פליטות מעכבי בעירה לסביבה. תוכנית VECAP חותרת לצמצום הפליטות של מעכבי בעירה מעבר לדרישות החוק, באמצעות קידום נהלי עבודה מיטביים ומומלצים במורד שרשרת הערך, מהיצרנים ועד למשתמשים.

תוכנית VECAP משיגה את מטרותיה על ידי:

  • הגברת ההבנה בניהול כימיקלים בשרשרת הערך מעבר לדרישות החוק.
  • קידום ותמיכה בדו-שיח פתוח עם כל הצדדים המעוניינים לרבות אנשי תעשייה, גופי רגולציה ומחזיקי עניין נוספים.
  • הגברת המודעות בקרב כל המעורבים בתהליך, מרצפת הייצור ועד ההנהלה הבכירה.
  • הטמעת הנהלים המומלצים שזוהו במהלך פיתוח התוכנית.

®SAFR – הערכה שיטתית למעכבי בערה: יחידת כיל מוצרים תעשייתיים השיקה ב-2015 את תכנית ®SAFR, המהווה מתודולוגיה למדידת פרופיל הקיימוּת של מעכבי בערה ספציפיים על בסיס שימושם. ®SAFR  מספקת הערכה קפדנית של מעכבי בערה ביישומיהם, ובכך מאפשרת למשתמשי הקצה לבחור את המוצר בר-הקיימא ביותר לשימוש שהם מייעדים לו. אי לכך, ®SAFR מחויבת לניהול בר קיימא של כימיקלים החל משלב תכנון המוצר. ראו פרטים נרחבים בע"מ התכנית באתר זה.

תוכניות להדרכה חקלאית: כיל דשנים מפעילה תוכניות להדרכה חקלאית כגון "אשלג לחיים" בהודו, אשר כוללות את היצירה של אלפי חלקות הדגמה, סדנאות לימוד לחקלאים, המלצות על יישום דשנים מתאים ברמת המחוז והחווה וצורות נוספות של הדרכה. תוכניות אלו נבנות בשיתוף פעולה עם ממשלות מקומיות, תוכניות אקדמיות, וחברות ו/או ארגוני דשנים מקומיים.

ראו פרטים נוספים לגבי תחום הניהול האחראי של חיי המוצר בע"מ 94-107 של דוח האחריות התאגידית ל-2016.