ACCEPT
Location
Branches

ניהול סיכונים

כיל מפעילה מערכת ניהול סיכונים ארגוני (ERM- Enterprise Risk Management) לזיהוי וניהול סיכונים קיימים ועתידיים, לרבות סיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, רגולטורים וכלכליים בכל תחומי הפעילות של הארגון. במסגרת תכנית ה-ERM כיל מודדת, מנהלת ומפחיתה סיכונים, לרבות באמצעות הטמעת נהלים הדרושים ליישום המדיניות. התכנית מתייחסת לסיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, חוקיים וכלכליים בכל היבטי פעילותו של הארגון, לרבות השפעתו על הסביבה, על המשק ועל החברה האנושית בכללותה. באשר לסביבה, מחויבותה של כיל לעקרונות האמנה הגלובלית לטיפול אחראי  (Responsible Care Global Charter) משמשת כבסיס לשילוב עקרונות הזהירות המונעת.