תת"ל 35א' - הגנות ים המלח ותשתיות נלוות-פתרון ארוך טווח-מערך קציר המלח ושאיבה

מסמכי תכנית תת"ל 35 א - הפקדה 08.2015

 

מכתב מלווה עידכון נספח עצים בוגרים 

 

נספח עצים בוגרים 1

 

נספח עצים בוגרים 2 

 

נספח עצים בוגרים תת"ל 35 א' 

 

נספח עצים בוגרים עידכון מניפת נחל צאלים 

 

הוראות התכנית 

 

תשריט מצב מוצע 

  

תשריט מצב מוצע 1:5000 גליון 1

 

תשריט מצב מוצע 1:5000 גליון 2

 

תשריט מצב מוצע 1:25000 גליון 1 

  

תשריט מצב מוצע 1:25000 גליון 2

 

תשריט תשתיות

 

מפת אגני היקוות ראשיים

  

מפת אגני היקוות וסכמת ניקוז

 

מפת חבורות קרקע

נספח ניהול מי נגר

  

נספח ניהול מי נגר 

  

נספח ניהול מי נגר

 

נספח ניהול מי נגר (טקסט)

  

נספח בינוי - P88/מתחם A

  

נספח בינוי - P5

 

נספח בינוי, פיזור המלח במפרץ P88

 

נספח בינוי תמרית

  

מצב מוצע על רקע אורתופוטו

 

נספח שלביות

 

נספח סוללות

 

נספח סוללות - הדמיות

 

יעודי קרקע מאושרים - תכניות מתאר ארציות ומחוזיות

 

יעודי קרקע מאושרים - תכניות מקומיות ומפורטות

 

נספח תשתיות A/P88

 

נספח תשתיות - לאורך כביש 90 - צמתים

 

נספח תשתיות - P5 - עין בוקק

 

נספח תשתיות - צומת תמרית

  

נספח תנועה תמרית

  

נספח תנועה P5

 

נספח תנועה A/P88 

  

מסמך מאזן חומרי חפירה ומילוי

 

מסמך נופי

 

 

תסקיר תת"ל 35 א'

 

מפלסי רעש של כלים

 

תרומת מפלסי הרעש מהכלים בקולטים. (שלב 2)

 

נספח 1- הנחיות+תצהירים

 

נספח 2 - צילומי מצב קיים

  

נספח 3 -התייחסות לתוואי מסוע 3.9.12

 

נספח 5 - תחבורה

 

נספח 6- נספח סביבתי נופי

 

1.1.3.3- חתך אורך בבריכה 5

 

1.2.1.8 - נספח תשתיות

  

1.2.1.9- נספח תשתיות

  

1.2.1.10- נספח תשתיות

 

1.2.1.11- נספח תשתיות

 

1.2.1.12- נספח תשתיות

 

1.5.4.2- מפת מפלסים סביב נחל צאלים 

 

1.7.6.2.1- מפת ערכיות נופית

  

1.8.1.1.1- יחידות שטח ובתי גידול

 

1.8.1.1.2- יחידות שטח ובתי גידול בנחל צאלים

 

1.8.2.1.1- מפת תצפיות ביונקים1.8.2.3.3-6- תצפיות בציפורים

 

1.8.3.1.1- ערכיות אקולוגית 

 

1.8.3.1.2- עריכות אקולוגית נחל צאלים 

 

1.8.4.1- מסדרונות אקולוגיים

 

1.9.2- מפלסי רעש- קראון פלאזה

 

1.9.3- מפלסי רעש מלון לאונרדו

 

3.13.3.1 מיקום התכנית על גבי מפת תאוצות קרקע

 

 3.13.3.2 תאוצות ספקטרליות

 

1.1.1.1 מפת מיקום

 

1.1.2.1 אורתופוטו - דרום

 

1.1.2.1 אורתופוטו - צפון

 

1.2.2.1 קומפלציית תכנית מתאר ארציות

 

1.2.2.2 תמ"א 35 - מרקמים

 

1.2.2.3 תמ"א 35 - סביבה

 

1.2.2.4 תמ"מ 4/14

 

1.2.2.5 תכנית מתאר תמר

 

1.2.2.6 קומפילציית תכניות מקומיות

 

1.2.2.7 מפת תחום זיכיון ים המלח

 

1.3.1.1 מפה גיאולוגית

 

1.5.1.1 אגני ניקוז 200,000

 

1.5.1.2 אגני ניקוז 50,000

 

1.5.6.5 מפלסי מי תהום מקידוח 2009 

 

1.5.6.6 מפלסי מי תהום מקידוח 2014

 

FIG 1.7.7.1 חתכים אופיניים

 

FIG 1.7.7.2 אגן נצפות

  

FIG 1.9.2.1- נקודות מדידת רעש

  

3.2.3.2 נספח תנועה אזור P5

 

3.13.1.1 רעידות אדמה שנרשמו במאה השנים האחרונות 

   

1.2.1.1 שימושי קרקע דרום 

   

1.2.1.1 שימושי קרקע צפון

 

2.6.3.1 חלופה מס' 1

 

2.6.3.2 חלופה מס' 6

 

2.6.3.3 חלופה מס' 9

 

2.6.3.4 חלופה מס' 10

 

2.6.3.5 חלופה מס' 11

 

3.12.2.1 רמות היתכנות בולענים

 

3.12.2.2 התכנות בולענים על רקע מפה גיאומורפולוגית

 

3.13.2.1 מפת העתקים

 

3.13.4.1 מפת הגברות שתית

 

3.13.6.1 מפת רגישות להתנזלות 

 

3.13.8.1 סיכונים סייסמיים

 

3.1.1.1 מצב מוצע (גליון 1)

 

3.1.1.1 מצב מוצע (גליון 2)

 

3.1.1.2 נספח סוללות 

 

3.1.1.4 תשריט מתחם תמרית

 

3.1.1.5 תשריט מתחם P5

 

3.1.1.6 מתחם P88

 

3.1.1.7 נספח תנועה מתחם A/P88

 

3.2.3.2 נספח תנועה - תמרית 

 

3.1.1.3 הדמיית סוללות

 

4.3.5.1- בריכות תמרית והפיתוח המתוכנן

 

4.6.2.1- שטף מגנטי סביב שנאים בתחמש

 

4.2.2.1 מיקום קולטי רעש וציוד - צפון

 

4.2.2.1 מיקום קולטי רעש וציוד - דרום

 

FIG 4.3.1.1 רגישות השטחים במניפת נחל צאלים

 

FIG 4.3.2.1 מודל התחתרות 10 שנים

 

FIG 4.3.2.2 מודל התחתרות 30 שנים

 

FIG 4.8.3.1 נתיבי הובלת חומרי כרייה 

 

איור 4.4.1.1 אגנים תמרית בריכה 5

 

איור 4.4.1.23 אגנים אזור התווך

 

איור 4.4.1.25 אגנים חלק צפוני

 

איורים 4.4.1.2-4.4.1.5 תמרית

 

איורים 4.4.1.8-4.4.1.12 P5

 

איורים 4.4.1.13-4.4.1.22 הדמיות בריכה

 

איורים 4.4.1.23-4.4.1.30 הדמיות מסוע ומרחב צפוני

 

חתכי נצפות_מרחב צפוני

 

תקציר

 

תסקיר השפעה על הסביבה תת"ל 35 א