ACCEPT
Location
Branches

אודות כיל

פרופיל החברה
פרופיל החברה

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

חזון ואסטרטגיה
חזון ואסטרטגיה

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

מבנה החברה
מבנה החברה

הפעילות התפעולית של כיל מאורגנות תחת שתי חטיבות –
חטיבת המינרליים החיוניים וחטיבת הפתרונות המיוחדים.
חטיבת מינרלים חיוניים

הנהלה
הנהלה

דירקטוריון החברה ממלא תפקיד מרכזי בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובפיקוח על הנהלתה, תוך מחויבות לאחריות תאגידית בסטנדרט גבוה ושמירה על הערכים החשובים לחברה באורח אחראי וערכי.

היסטוריה
היסטוריה

ההיסטוריה של כיל מתחילה עוד בראשית המאה ה-20 עת החלו במאמצים הראשונים להפקת מינרלים מים המלח.

כיל חדשנות
כיל חדשנות

החממה הטכנולוגית החדשה של כיל.