ACCEPT
Location
Branches

יום משקיעים 2015 בניו-יורק

האזן לשיחת הועידה (webcast)

כיל אירחה יום משקיעים ב-19 במאי 2015 בניו יורק. במהלך היום הוצגו למשתתפים סקירות נרחבות בנוגע ליוזמות האסטרטגיות והתפעוליות של כיל, כמו גם סקירה רחבה של כלל פעילויות החברה שמטרתן לספק מענה לצרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המרוכבים.

לצפייה במצגות (PDF):

כיל דשנים: