ACCEPT
Location
Branches

הקוד האתי

התרבות הארגונית של כיל מבוססת ומושתתת על שישה ערכי ליבה המאפשרים לחברה שגשוג וצמיחה בת קיימא. ערכים אלה באים לידי ביטוי בקוד האתי של החברה, שאומץ לראשונה על ידי דירקטוריון כיל בשנת 2005 ואשר שודרג בשנת 2011 לקוד אתי מתקדם וגלובלי החל על כל החברות בקבוצת כיל בישראל ובעולם. הקוד מגדיר את כללי ההתנהגות הנאותים של החברה ככלל, ושל עובדי כיל כפרטים.

  • בעסקים: אנו נדרשים לנהוג בישירוּת, בכנות, בשקיפות ובהגינות בכל התנהלותנו העסקית.
  • אחריות: אנו לוקחים אחריות מלאה על מעשינו וביצועינו, ועל עמידה בציפיותיהם של מחזיקי העניין שלנו.
  • מצוינות ושיפור מתמיד: אנו שואפים תמיד לטוב ביותר. אנו מעודדים את כל מי שעובד  אתנו – לקוחותינו, ספקינו ושותפינו העסקיים – להצטיין. אנו פועלים בהתמדה כדי להבטיח שהעבודה והשירותים שאנו מציעים, כמו גם התהליכים המשמשים ליצירתם ואספקתם, יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר. אנו דורשים מעצמנו ומאחרים, ושומרים על פתיחות לביקורת בונה ולהצעות שיפור.
  • כבוד לזולת: אנו מתייחסים לכל אדם באדיבות ובכבוד, מעריכים דעות שונות ומאמינים בגיוון אנושי. אנו מעניקים לאנשים את מרחב הפעולה להביע את עצמם, דואגים לרווחתם, ומכבדים את הצורך בחיים מחוץ לעבודה.
  • מחויבות לבטיחות: כיל מחויבת להגנה על בריאותם ובטיחותם של כל האנשים הנוטלים חלק בפעילות החברה או חיים בקהילות שבסביבתן היא פועלת. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע את כל התאונות, המחלות והסיכונים הנוגעים לפעילותנו.
  • מחויבות לסביבה: בכל מקום שבו אנו פועלים, ננהל את עסקינו מתוך כבוד ואכפתיות כלפי הסביבה המקומית והעולמית, וננהל סיכונים באופן שיטתי מתוך מטרה להביא לצמיחה עסקית בת קיימא. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע כל תקרית של נזק סביבתי הנובעת מפעילותנו. אנו חותרים בהתמדה לשפר את הביצועים הסביבתיים של מוצרינו ושל פעילותנו.

 

כללי האתיקה העיקריים השלובים ב'קוד' מבוססים ומתמצים בשלוש שאלות שכל פרט צריך לשאול את עצמו ביחס לאופן התנהגותו:

 • אילו היו הנסיבות הפוכות, האם העובד היה רוצה לקבל אותו יחס, בכל הנוגע לזכויותיו/ה, כספו/ה או רכושו/ה, שהוא/היא נותן/ת לזכויותיהם, כספם או רכושם של אחרים?
 • אילו היה אורח התנהלותו של העובד מתפרסם או נחשף בציבור, האם הוא/היא והחברה שאותה הוא מייצג היו זוכים לשבחים או לביקורת?
 • אילו היה הציבור בוחן את פעולותיו של העובד והיה מודע לכל העובדות, האם היה חושב שפעולותיו/ה ופעולות החברה היו הולמות, ראויות להערכה או סבירות?

 

לחצו כאן לצפייה בקוד האתי של כיל 

לחצו כאן לצפייה בקוד האתי באנגלית