ACCEPT
Location
Branches

סרטים

פרוייקט אמץ לוחם
פרוייקט אמץ לוחם
קליטת עובדים בעלי צרכים מיוחדים בכיל רותם
קליטת עובדים בעלי צרכים מיוחדים בכיל רותם
למען החברה
למען החברה

מפעל המעורבות החברתית של כיל

מפעלי ים המלח
מפעלי ים המלח

תרומת מפעלי ים המלח למדינת ישראל