ACCEPT
Location
Branches

דוחות קיימות נוספים

כחלק ממחויבות החברה לשקיפות בכל תחומי הקיימות, החברה מפרסמת מידי שנה דוח אחריות תאגידית מקיף בהתאם להנחיות ארגון  ה-GRI. הדוח מקיף את כלל מתקני החברה וכלל פעילותה הגלובלית. דוח זה מפרט בהרחבה על מדיניות, יוזמות, יעדים כמותיים וביצועים בכל אחד מתחומי הקיימות הרלוונטיים: סביבה, בטיחות, אחריות על חיי המוצר, מוצרים ברי קיימא, אתיקה עסקית, העסקה הוגנת ומגוונת, תרומה קהילתית ועוד. על מנת להגביר אף יותר את השקיפות, השימושיות והיקף הדיווח, ICL ביצעה מעבר לדוח אחריות תאגידית אינטרנטי חדש ומתקדם, משנת 2017 והילך (ראו קישורים מתחת).

 

 

בנוסף, בכל שנה אנו מדווחים על פליטות גזי חממה של ארגון ועל מאמציו בתחום שינוי האקלים לארגון ה-CDP (Carbon Disclosure Project), ארגון ללא מטרות רווח הפועל להפחתת הפליטה הגלובאלית של גזי החממה. ה-CDP מקובל בעולם כארגון המוביל בבחינה ודירוג ההתמודדות של העסקים הגלובאליים עם שינויי האקלים. ICL זוכה להכרה מתמשכת במאמציה ע"י ה-CDP המתבטאת בציונים גבוהים בדירוג שעורך הארגון. לפרטים נוספים ולציוני ה-CDP של ICL לפי שנה, ראו כאן.