ACCEPT
Location
Branches

קיימות

ICL מחויבת לניהול מתקדם ושיפור מתמשך בכלל תחומי הקיימות. אנו פועלים להשגת ביצועי בטיחות ואחריות סביבתית ברמה הגבוהה ביותר, לבסס את מעמדה של ICL כמעסיק מועדף, למנף טכנולוגיות מתקדמות וידע תעשייתי על מנת לתת מענה לצרכי לקוחותינו ולאמץ פרקטיקות מיטביות לממשל תאגידי. ראו פירוט מלא באתר דוח האחריות התאגידית המתקדם והמקיף של החברה (קישורים להלן).

2019 אחריות תאגידית
2019 אחריות תאגידית
ביצועים סביבתיים
ביצועים סביבתיים
בטיחות וגהות
בטיחות וגהות
העסקה הוגנת
העסקה הוגנת
דוחות קיימות נוספים
דוחות קיימות נוספים
אנשי קשר בנושאים סביבתיים
אנשי קשר בנושאים סביבתיים