ACCEPT
Location
Branches

העסקת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

במסגרת מחויבותה לאחריות חברתית תאגידית, גאה ICL לספק תעסוקה למספר הולך וגדל של אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

אנו מאמינים ש-ICL, כחברה המעסיקה כוח אדם גדול ומציעה מגוון תפקידים ומשרות, נמצאת בעמדה המאפשרת לה לעזור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים להשתלב בשוק העבודה. כל השמה תעסוקתית מוצלחת שכזו מייצרת ניצחון ורווח לכל הצדדים: החברה זוכה ליהנות משירותיו של עובד מסור ומוכשר, העובד זוכה במקור פרנסה וערך עצמי, וצוות העבודה מתמלא תחושת שליחות ו"רוח צוות".
תוכנית התעסוקה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים החלה לפעולה בפיילוט ניסיוני בו הועסק עובד אחד בלבד. לאור הצלחת הפיילוט הוא התרחב למספר עובדים נוספים, כאשר השנה כוללת התוכנית 25 תקנים לקליטה חברתית של עובדים בישראל.
הפרויקט מלווה ע"י גוף מקצועי חיצוני עם עובדים סוציאליים אשר מאבחנים ומתאימים בין מגבלות העובד המועמד לקליטה לבין התאמתו לעבודה מבחינה פיזית ומקצועית וקיום צוות עובדים מסביב אשר מסוגל לקלוט את העובד. במידה ומתעורר קושי או אי התאמה, הגוף המקצועי מנסה לבצע השמה חדשה ומתאימה יותר.

העובדים משתלבים כיום במגוון תפקידים ברחבי החברה, במשרדים, במחסנים, בארכיונים, בהנהלת חשבונות, מחשוב, ובמתקנים הלוגיסטיים שלה. מנהלי היחידות שבהם הוצבו עובדים אלה מעידים על חשיבות התוכנית, ומציינים את מוסר העבודה הגבוה וחוש האחריות של העובדים, כמו גם את תרומתם הניכרת ליחסים בתוך הצוות ובין עובדי היחידות.