ACCEPT
Location
Branches

תנאי שימוש

תנאי השימוש של ICL – הסכם משפטי לשימוש באינטרנט

1. קבלת תנאי השימוש

מסמך משפטי זה מכיל את תנאי השימוש החלים על הגישה ל-, והשימוש ב-, אתר האינטרנט של כימיקלים לישראל בע"מ (להלן "ICL" או "אנו") והתוכן שבו, אשר זמין לך (להלן: "לך" או "למשתמש") בכתובת: www.iclisrael.com (להלן: "האתר"). על ידי כניסתך לאתר, הינך מאשר כי קראת, הבנת, והסכמת לקיים את כל התנאים המפורטים בזאת. אם אינך מבין את, או מסכים ל-תנאים הללו, עלייך לצאת מידית מהאתר. אם הינך ממשיך להשתמש באתר זה הרי שאתה מקבל ומאשר את תנאי השימוש הללו (להלן: "התנאים").

תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך ובין ICL. השימוש שלך באתר זה הינו בכפוף לתנאים בגירסה המעודכנת נכון למועד בו תיכנס לאתר. ICL רשאית לשנות את התנאים בכל מועד וללא הודעה מראש. מומלץ כי תעיין בגירסה העדכנית ביותר של מסמך זה על ידי ביקור באתר www.iclisrael.com והקלקה על הקישור "תנאי השימוש".

2. קניין ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני (המוגדרות בהמשך המסמך) הבאות לידי ביטוי באתר, או מגולמות באתר, ו/או מצורפות/קשורות/ משויכות לאתר, הינן ויהיו בבעלות בלעדית של ICL. תנאים אלו אינם מעבירים לך עניין כלשהו באתר, או לאתר, אלא רק זכות מוגבלת לשימוש הניתנת לביטול בהתאם לתנאי התנאים הללו. הזכויות הניתנות בתנאים הללו מוגבלות לאלו הקבועות במפורש בזאת, ולא מוענקות זכויות או רישיונות נוספים באופן משתמע או בדרך אחרת. "זכויות קניין רוחני" משמען ברחבי העולם (א) פטנטים, בקשות פטנט, וזכויות פטנט; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, סמלים מסחריים, שמות מסחריים, מוצרי מסחר וזכויות מוניטין; (ג) זכויות הקשורות ליצירות מקור, עיצוב וצילום הכוללים זכויות יוצרים, בקשות לזכויות יוצרים, הגבלות על זכויות יוצרים, זכויות עבודה עם מסכה, בקשות של עבודה עם מסכה והגבלות על עבודה עם מסכה; (ד) זכויות הקשורות להגנה על סודות מסחר ומידע חסוי; (ה) זכויות הדומות לאלו המפורטות להלן וכל זכויות קניין אחרות הקשורות לנכסים לא מוחשיים; ו-(ו) חלקים, המשכים, חידושים, מהדורות חדשות והארכות של האמור להלן (לפי העניין) הקיימים כעת או שיוגשו, יופקו או יירכשו בעתיד.

3. חומרים ושירותים הזמינים באתר

המידע וחומר לעיון הנמצא באתר מיועדים למידע כללי בלבד עבור הקורא. אין לעשות בהם שימוש לשם כל מטרה אחרת, למעט לשם דיון עם מומחים מוסמכים בתחומים הרלוונטיים. לא המידע, ולא כל דעה אשר מצויים באתר, מהווים שידול או הצעה על ידי ICL או המסונפים לה לרכוש או למכור כל נייר ערך או ליזום כל עסקה אחרת עם קבוצת ICL או כל אדם או ישות אחר/ת. בפרט, תוצאות ממשיות והתפתחויות עשויות להיות שונות מהותית מתחזית, דעה או ציפייה כלשהי שבוטאה באתר ואין להסתמך על ביצועי עבר של מחירי ניירות ערך כמדד לביצועיהן בעתיד.
אנו עובדים בחריצות על מנת לוודא שהאתר שלנו  מדויק ועדכני. עם זאת, טיבעו של מדיום זה הינו מידיות ומעברים מהירים, ולפיכך יתכן ויהיו טעויות או השמטות. אנו מתנצלים מראש אם אלו יקרו. אמנם האתר עושה מאמצים להיות מדויק עד כמה שניתן, אין להסתמך עליו כמקיף או נטול שגיאות. ICL אינה ערבה לדיוק של המידע המוצג באתר. המידע באתר עלול להכיל אי דיוקים טכניים או שגיאות ו/או נתונים שאינם מעודכנים. ICL שומרת על זכותה לערוך שינויים באתר בכל מועד וללא הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי המידע המוצג בדו"חות הכספיים מתייחס לתקופה של כל דו"ח כספי, ולאו דווקא למועד הפרסום שלו. כל מידע פיננסי או עסקי ניתן לשם נוחיותו של הקורא בלבד. המידע הפיננסי והעסקי הרשמי היחיד שניתן להסתמך עליו הינו זה אשר כלול בדיווחים הפיננסיים הרשמיים המפורסמים בידי ICL ודיווחים אחרים המופקים על ידי כיל עבור רשות ניירות הערך הישראלית ולבורסה לניירות ערך בתל אביב. יתר על כן, יש לשים לב, כי יתכן ויהיו הבדלים בין המידע המתפרסם באתר לבין זה המתפרסם באופן רשמי לציבור, ואז, כאמור לעיל, המידע היחיד שניתן להסתמך עליו הינו זה המתפרסם באופן רשמי.

עקב מספר סיבות טכניות וסיבות אחרות, מחיר נייר הערך של ICL ונתונים אחרים בהקשר למניות כיל המוצגים באתר עלולים להיות לא מדויקים או לא מעודכנים. לפיכך ICL לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק שייגרם לכל אדם כתוצאה מהסתמכות על דיוק במחיר המניה המוצג בפועל באתר.

4. מידע שהינך מוסר ל-ICL

אנו מקבלים בברכה כל הערות ביחס למוצרים והשירותים שלנו, ולגבי האתר, הנמסר על ידיך. כל הצעה/הצעות או כל תוכן אחר שתשלח אלינו יהפוך לקניין של ICL. אנו רשאים לעשות שימוש בתוכן בכל דרך בה נבחר לכמה זמן שנבחר, ללא הגבלות, בכפוף למדיניות שמירת הפרטיות של האתר אשר בתוקף במועד הרלוונטי. על ידי שליחת התוכן אלינו, אתה מסכים שיש לנו את הזכות לפרסם את התוכן, או לעשות שימוש בדרך אחרת בתוכן, כולל למטרות קידום ופירסום, וכי אין אנו חבים לך כל פיצוי בגין שימוש בתוכן. בנוסף הינך מסכים כי עם שליחת תוכן שכזה ל-ICL, אתה מעניק ל-ICL ולמסונפים לה רישיון שאינו ניתן לביטול, אינו בלעדי, נטול תמלוגים, בעל רישיון משנה, עולמי (ובכלל זה בין השאר רישיון לזכויות יוצרים) להכין עבודות נגזרות, לשכפל, להציג, לבצע, להעביר ולחלק עבודות עיקריות ונגזרות שכאלה לשם כל שימוש.

5. שימוש בקישורים

קישורים ניתנים כמקור מידע בלבד. אנא שים לב כי חלק גדול מהקישורים הניתנים באתר אינם מתייחסים לתוכן המצוי בשרתים שלנו ואינם מתוחזקים על ידנו או מזוהים עם כל שירות המוענק על ידינו. קישורים אלו ניתנים כשירות בלבד ואך ורק לשם הנוחיות שלך. במידה ותעזוב את האתר דרך קישור המצוי בו ו/או תצפה בתוכן שאינו ניתן על ידי ICL, הינך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף דרך קישורים לא פותח, נבדק לדיוקו, או נסקר בכל דרך אחרת על ידי ICL, אשר לא תהיה אחראית בגין כל נזק או הפסד שנגרם מכל עיכוב, פגם או השמטה שעלולים להיות בשירותים, במידע או בתוכן אחר אשר ניתן באתרים שכאלה, בין אם ממשי, לכאורה, תוצאתי או עונשי. ICL אינה נותנת כל ערבויות או מצגות באשר ל-, לא תאשר ולא תקבל כל אחריות על-, כל תוכן שמועבר על ידי צד שלישי כלשהו, כולל, בין היתר, הדיוק, הנושא, האיכות או ציר הזמן של כל תוכן שכזה.

6. הגבלות על השימוש

יש להשתמש ולתחזק את האתר תוך עמידה קפדנית בהוראות הבטיחות של ICL המפורטות להלן. למעט אם הותר במפורש במסמך זה, הינך מסכים לא (i) למכור, לתת רישיון (או רישיון משני), להשכיר, למנות, להעביר, למשכן, או לחלוק כל זכות שלך תחת התנאים הללו עם /ל כל אחד אחר; (ii) להעביר, לספק, להעתיק כל או חלק מהאתר; (iii) לעשות שימוש באתר או לספק כל חלק ממנו בכל תחום שיפוט בו זה לא חוקי או בו ICL או המסונפים לה יהיו נתונים לדרישות  רישום כלשהן בתחום השיפוט או מדינה שכזו ; (iv) להשתמש, או לעודד, לקדם, לסייע או להורות לאחרים להשתמש באתר לשם שימושים לא חוקיים, מזיקים או פוגעניים כלשהם; (v)להעביר וירוסים כלשהם, או כל תוכן, הודעות או קבצים מזיקים, לא חוקיים, משבשים או הרסניים.
הינך מסכים לקיים את כל ההנחיות שלהלן לניהול משתמש:
  1. לא תנסה לפגוע, לשבש, או לקחת חלק בדרך אחרת בפעילות כלשהי אשר גורעת מהאתר, ממערכות מיחשוב ורשת.
  2. לא תנסה להפריע לכל שימוש של כל אדם אחר באתר.
  3. לא תנסה להשיג גישה לכל מחשב או רשת כלשהו/י הקשורים/ה לאתר ללא אישור.
  4. לא תנסה להשיג מידע כלשהו דרך כל אמצעי שהוא באתר, למעט אם בכוונתנו לספק זאת לך או להפוך זאת לזמין עבורך.
  5. לא תנסה לחייב אחרים להשתמש באתר בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.
  6. לא תעשה שימוש באתר לשם הפרת כל קוד התנהגות או קווים מנחים אחרים אשר יתכן וישימים ובאתר.
  7. לא תנסה לשנות, לתרגם, להתאים, לערוך, להעתיק, לשחזר, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה אשר ICL עושה בה שימוש בהקשר לאתר.
  8. לא תעשה שימוש באתר באופן המביא לניצול מופרז של רוחב פס, כפי שנקבע על ידי ICL. השימוש באתר יותאם לניצול שכזה של רוחב הפס.

7. מדיניות לשמירת הפרטיות

ICL מכירה ב-, ומכבדת את, חשיבותה של הגנת הפרטיות של כל המידע המסופק על ידי המשתמשים. ICL אוספת ומאחסנת מידע לגבי כל משתמשיה. אנא קיראו את מדיניות שמירת הפרטיות שלנו הזמינה ב: מדיניות שמירת הפרטיות של ICL.

 8. התנערות מאחריות

האתר מסופק לך אך ורק "כמות שהוא" (as is) "עם כל הפגמים" ו-"עד כמה שזמין", והסיכון המלא בהקשר לאיכות משביעת רצון, ביצועים, דיוק ומאמץ, הינו עלייך. אנו, ICL ובעלי הרישיון שלה, מתנערים, במידה המרבית המותרת בחוק הקיים, מכל התנאים, מצגות, וכתבי אחריות, בין אם הובעו באופן מפורש, משתמע, בחוק או בדרך אחרת, כולל, בין היתר, כל כתב אחריות משתמע על סחירות, כשירות למטרה ספציפית, מאמץ לבצע כהלכה, דיוק, אמינות, שלמות, קניין, הנאה שקטה, ללא שעבודים, ללא משכונים, ו/או ללא הפרה של זכויות, כתבי אחריות או תנאים של צד ג', העולים במהלך מסחר או שימוש במסחר, וכתבי אחריות או תנאים אשר נגישים לאתרי האינטרנט, או משתמשים באתרי אינטרנט, יהיו ללא הפרעה או נטולי שגיאות. מספר אזורי שיפוט אוסרים על הגבלת או החרגת כתבי אחריות או תנאים מסוימים, כך שחלק מהחרגות שלעיל יתכן ולא יחולו עלייך.

9. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק, ICL והמסונפים לה, שותפיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי המניות שלה, סוכניה, בעלי הרישיונות שלה, קבלני המשנה שלה וספקיה (כולם ייקראו להלן: "המסונפים") אינם ולא יהיו אחראים מכוח כל תיאוריה משפטית, בין אם חוזית, נזיקית או אחרת, לנזקים כלשהם, ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, ובכלל זה בין השאר, נזקים בגין הפסדים של רווחים, הזדמנויות עסקיות, הפסקת עסקים, פדיון, רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או כל הפסד לא מוחשי, גם אם ICL קיבלה חוות דעת על אפשרות של נזקים שכאלה.
אנו רשאים לשנות את האתר או למחוק מאפיינים שלו בכל מועד ומכל סיבה. מבלי לגרוע מהאמור באופן כללי לעיל, ICL והמסונפים לה אינם אחראים בגין (1) כל תוכן, כולל בין היתר, כל תוכן מפר, לא מדויק, גס, לא הולם, מאיים, תוקפני, משמיץ, מזיק, או לא חוקי; (2) כל פעולה שננקטה או לא ננקטה על בסיס חלק או כל המידע המסופק באתר או דרכו והפסדים או נזקים שנגרמו מכך; (3) כל וירוסים או מרכיבים משביתים אחרים אשר משפיעים על הגישה לאתר או השימוש בו, (4) כל חוסר התאמה בין האתר ובין אתרי אינטרנט אחרים, שירותים, תוכנה וחומרה, (5) כל נזק או הוצאות מכל סוג שהוא העולים מ-, או קשורים בכל דרך שהיא ל-, שימוש שלך בכל תוכנה ושירותים הזמינים מצד שלישי דרך קישורים. ישנם אזורי שיפוט האוסרים על החרגתם של כתבי אחריות מסוימים או הגבלת או החרגת אחריות בגין נזקים אקראיים או מכוונים. בהתאם לכך, חלק מהחרגות וההגבלות לעיל עשויים שלא לחול עלייך; (6) כל התנהגות של צד שלישי, העברות או נתונים.
אתה מכיר בכך ומסכים כי, ההתנערות מכתבי אחריות והגבלות האחריות ותרופות בתנאים אלו הינם מרכיב מהותי בסיסי של התנאים הללו וכי הם נלקחו בחשבון ומשתקפים בהחלטה שלך להסכים לתנאים הללו.
ויתור. כישלון של ICL להפעיל או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאים הללו לא תהווה ויתור על זכות או הוראה שכזו. כל ויתור על כל הוראה בתנאים הללו יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי ICL.
החוק התקף ותחום שיפוט. תנאים אלו כפופים לחוקי מדינת ישראל, מבלי להביא בחשבון כל סתירה בין הוראות חוקיה להוראות חוק אחרות. תחום השיפוט הבלעדי ומקום האירוע של כל פעולה בהקשר לתנאים הללו תהיה בתי המשפט המוסמכים בתל אביב ו-ICL  ואתה מקבלים בזאת את תחום השיפוט הבלעדי ומקום האירוע של בתי משפט אלו למטרת כל פעולה שכזו.
טענות. אתה ו-ICL מסכימים כי כל עילת תביעה העולה מהאתר של ICL או קשורה אליו – ההליך בגינה יחל תוך שנה אחת (1) לאחר קרות עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה שכזו תהא חסומה לעד.
הפרדה. אם כל הוראה של תנאים אלו נחשבת ללא חוקית, בטלה, או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה שכזו תוגבל או תוסר מהתנאים הללו למידה המועטת ביותר הנדרשת ולא תשפיע על התוקף ויכולת האכיפה של כל ההוראות הנותרות.
הקצאה. התנאים הללו, וכל הזכויות והרישיונות שניתנים להלן, אין להעבירם או להקצותם על ידך, אך ניתן להקצותם על ידי ICL ללא הגבלה. כל ניסיון הקצאה שיעשה תוך הפרה של תנאים אלו יהיה בטל.
סעיפי כותרת. כותרות הסעיפים במסמך זה הינן למטרת נוחיות בלבד, ואינן מהוות חלק מהתנאים הללו, ולא ייחשבו כמגבילות או משפיעות על כל הוראה במסמך זה.
ההסכם הכולל. מסמך זה ומדיניות שמירת הפרטיות המצורפת בזאת כחלק בלתי נפרד ממסמך זה, הינם כלל ההסכמים בינך לבין ICL הקשורים לנושא הנדון בזאת, ולא ישונו למעט אם השינוי נעשה בכתב, חתום על ידי שני הצדדים, או על ידי שינוי בתנאי השימוש הללו על ידי ICL כמפורט בזאת.